Our Services - Welsh

Gwasanaethau a ddarperir gan NewLaw 

Damweiniau yn y Gwaith 
Mae gan bob cyflogwr ddyletswydd i ofalu am iechyd, diogelwch a lles ei weithwyr, tra byddant yn y gwaith. Mae damweiniau fel arfer yn digwydd oherwydd nad yw cyflogwyr wedi cydymffurfio â’r gyfraith. Mae asesiad risg priodol yn allweddol i ddarparu amgylchedd gwaith diogel. Mae yna reoliadau penodol y mae’n rhaid i gyflogwyr gydymffurfio â nhw, sy’n cynnwys pethau fel offer addas, codi a chario, gweithio ar uchder, gwaith adeiladu, a sylweddau sy’n beryglus i iechyd. Mae gennym dîm profiadol sy’n gallu’ch helpu os ydych wedi cael damwain yn y gwaith i sicrhau eich bod yn cael y cyfle gorau i lwyddo gyda’ch hawliad.

Damweiniau Modur
Mae tîm Damweiniau Modur NewLaw yn delio â miloedd o hawliadau damweiniau modur bob blwyddyn. Dengys ystadegau bod y rhan fwyaf o bobl sydd wedi eu hanafu mewn damwain car yn dioddef o leiaf anaf chwiplach poenus, sy’n arwain at gymryd amser o’r gwaith a rhywfaint o anghysur. Ond i eraill sy’n ddioddefwyr anafiadau mwy difrifol, gall yr effaith ar eu bywydau fod yn ddinistriol, yn arbennig os nad ydynt yn cael y cymorth a’r cyngor cywir o’r cychwyn. 

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau a Phrofiant
Mae tîm Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau a Phrofiant profiadol NewLaw ar gael i gynghori ar bob agwedd o gynllunio ystadau a gwasanaethau profiant. 

Mae’n bwysig sicrhau’ch bod wedi penodi pobl rydych yn ymddiried ynddynt i reoli eich asedau yn ystod eich oes ac wedi’ch marwolaeth. Trwy gymryd y cam cyntaf o ysgrifennu Ewyllys, rydych yn sicrhau bod eich asedau yn cael eu trosglwyddo i’ch anwyliaid yn hytrach na rhywun nad ydych wedi bod mewn cysylltiad â nhw am flynyddoedd. 

Cyfraith Cyflogaeth
Mae cyfraith cyflogaeth yn newid o hyd ac rydym yma i’ch tywys trwy beth all fod yn faes cyfreithiol cymhleth iawn. Ein dull yw darparu cyngor ymarferol ymhob sefyllfa gyflogaeth megis: diswyddo annheg, gwahaniaethu, didyniadau o gyflogau a diswyddiad ac i’ch helpu i wneud y penderfyniadau iawn i chi a’ch teulu. 

Gall ein cyfreithwyr cyflogaeth arbenigol eich cynghori am eich hawliau, trafod gydag ACAS neu’ch cyflogwr, delio â threfniadau setliad ac, os bydd angen, eich cynrychioli mewn Tribiwnlys Cyflogaeth. 

Damwain Dramor
Os buoch yn ddigon anffodus i ddioddef anaf neu salwch yn ystod gwyliau, neu eich bod wedi cael damwain ffordd  ar wyliau tramor, neu ddamwain ar long mordaith, ar awyren neu wrth weithio dramor, gall ein cyfreithwyr gwyliau arbenigol eich helpu i hawlio iawndal. 

Esgeulustod Meddygol
Mae gweithwyr meddygol, megis deintyddion, meddygon a nyrsys, yn gweithio’n galed i helpu cleifion gael y gofal gorau posibl ond weithiau bydd camgymeriadau’n digwydd. Os buoch yn ddigon anffodus i ddioddef anaf oherwydd gofal esgeulus gan weithiwr meddygol, mae gennym gyfreithwyr arbenigol i’ch helpu i hawlio iawndal. 

Anaf ac Afiechyd yn y Gweithle
A ydych wedi dioddef salwch o ganlyniad i’ch gwaith? Er enghraifft: dermatitis, cyflwr bysedd gwyn o ganlyniad i  ddefnydd o gyfarpar ac offer dirgryniad; canserau gweithle, er enghraifft efallai’ch bod wedi’ch amlygu i asbestos sy’n achosi mesothelioma, canser y bledren neu ganser trwynol. 

Efallai’ch bod yn dioddef o gyflwr arall a achoswyd gan amlygiad i asbestos, fel asbestosis neu dewhau pliwrol. Efallai’ch bod wedi gweithio mewn gweithle swnllyd ac na chawsoch y cyfarpar priodol, sydd wedi achosi i chi ddioddef nam ar y clyw? Mae cyfreithwyr salwch ac afiechyd galwedigaethol NewLaw wedi helpu miloedd i hawlio iawndal.

Hawliadau anafiadau difrifol
Mae gennym un o’r timau anafiadau difrifol mwyaf profiadol yn y wlad sy’n arbenigo mewn anafiadau’r ymennydd a madruddyn y cefn, trychiadau ac achosion orthopedig difrifol. Mae ein Rheolwyr Lles a’n dull o weithio fel tîm i gefnogi ein cleientiaid yn golygu y byddwn yn gofalu amdanoch bob cam o’r ffordd i sicrhau’r adferiad gorau posib a’r setliad gorau posibl o’ch hawliad.

Dioddefwyr Trosedd
Os ydych wedi dioddef trosedd ac wedi cael anaf, efallai y bydd gennych hawl i iawndal dan y Cynllun Digolledu am Anafiadau Troseddol, a ariennir gan y llywodraeth. Mae’r cynllun wedi ei ddyfeisio i fynd beth o’r ffordd  tuag at ddigolledu unigolion sydd wedi dioddef yn gorfforol ac/neu yn feddyliol oherwydd gweithred droseddol. Argymhellir bod gennych Gyfreithiwr yn gweithredu ar eich rhan i sicrhau’ch bod yn cael iawndal digonol a theg. Rydym yn ymwybodol y bydd dioddefwr troseddau yn aml yn ei chael yn anodd ymdopi yn dilyn ymosodiad, ac felly mae gennym gyfreithwyr arbenigol i’ch helpu i wneud y broses yn haws i chi. 

Erlyniadau Modur
Gall tîm NewLaw gynghori ar unrhyw gyhuddiadau troseddol o ganlyniad i Ddamwain Ffordd, o fân droseddau fel goryrru i droseddau mwy difrifol fel achosi marwolaeth o ganlyniad i yrru peryglus. 

Rydym yn cynnig cynrychiolaeth mewn cyfweliad dan rybudd, un ai yn swyddfa’r heddlu, yn eich cartref neu yn ein swyddfeydd. Bydd ein cyfreithwyr arbenigol yn cysylltu â’r heddlu ar eich rhan a gallant ddarparu cyngor a chynrychiolaeth i amddiffyn cyhuddiadau troseddol. Gallwn gynghori ar elfennau o liniariad, lle byddwch yn derbyn eich bod yn euog o’r cyhuddiadau ond eisiau ceisio gostwng eich dedfryd i’r isafswm y gellir ei osod. Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych yn wynebu cael eich gwahardd rhag gyrru o ganlyniad i natur y drosedd neu am eich bod wedi cronni mwy nag 11 o bwyntiau ar eich trwydded yn y 3 mlynedd diwethaf. 

Llys Gwarchod
Mae gan NewLaw dîm Llys Gwarchod arbenigol sy’n gallu’ch cynorthwyo gyda Phŵer Atwrnai a materion Dirprwy a benodwyd gan y Llys. Gallwn helpu Atwrneiod a Dirprwyon i reoli buddiannau ariannol y rhai sydd wedi colli eu gallu meddyliol i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain, a gallwn hefyd gynnig gwasanaeth Dirprwy Proffesiynol lle bo hynny’n briodol. Rydym yn cefnogi pobl a’u teuluoedd ar draws y wlad gyda’r penderfyniadau anodd hyn ac yn ceisio sicrhau bod rhywbeth sy’n system gymhleth mor hawdd i’w llywio â phosibl beth bynnag fo’ch anghenion.

  • Pam dewis Cyfreithwyr NewLaw
  • Byddai 95% o’n cwsmeriaid yn ein hargymell i’w ffrindiau a’u teulu 
  • Gan amlaf, rydym yn gweithio ar sail dim llwyddiant, dim ffi
  • Cyfreithwyr cenedlaethol gyda swyddfeydd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban
  • Cyngor heb jargon sy’n eich helpu i ddeall y broses
  • Mae gwasanaethau Rheolwr Lles ar gael i’n cleientiaid a’u teuluoedd   


Hywel Evans - 0333 321 6719


  


Nadine Chattaway - 0333 321 7911


   
  


Daniel Taylor - 0333 321 6572


  


Aled Davies - 0333 321 7498


      Latest NewLaw News

Official NewLaw Feed

Contact NewLaw

0333 003 1909 Call Me Back
linkedin twitter facebook YouTube