Our Services - Swedish

Tjänster som erbjuds av NewLaw

Olyckor på arbetet 
Alla arbetsgivare har ett ansvar att se till hälsan, säkerheten och välbefinnandet för sina anställda när de är på arbetet. Olyckor på arbetet sker vanligtvis på grund av att arbetsgivare inte har följt lagen. Korrekt riskbedömning är avgörande för att kunna erbjuda en säker arbetsmiljö. Det finns specifika föreskrifter som arbetsgivare måste följa, vilka innefattar saker som lämplig utrustning, manuell hantering, arbete på hög höjd, byggnadsarbete och ämnen som är farliga för hälsan. Om du har råkat ut för en olycka på arbetet har vi ett erfaret team som kan hjälpa dig att säkerställa att du får den bästa chansen att lyckas med ditt anspråk.

Trafikolyckor
NewLaws trafikolycketeam hanterar tusentals anspråk i samband med trafikolyckor varje år. Statistik visar att de flesta människor som skadas i en bilolycka, minst drabbas av en plågsam whiplash-skada, vilket leder till förlorad arbetsinkomst och visst obehag. Men för de som är offer för mer allvarliga skador, kan konsekvenserna bli förödande, speciellt om de inte får rätt hjälp och råd från början.

Testamenten, truster och arvsrätt
NewLaws erfarna team inom testamenten, förvaltning och arvsrätt finns till hands för att ge råd om alla aspekter av dödsbo- och arvsskiftestjänster.

Det är viktigt att säkerställa att du har valt personer som du litar på när det gäller förvaltning av dina tillgångar, både under din livstid och efter ditt frånfälle. Genom att ta första steget mot att upprätta ett testamente säkerställer du att dina tillgångar ärvs av dina nära och kära istället för av någon som du inte har haft kontakt med på mycket länge.

Arbetsrätt
Arbetsrätten förändras hela tiden och vi finns här för att vägleda dig igenom vad som kan vara ett rättsligt minfält. Vår strategi är att tillhandahålla praktiska råd i alla arbetsrättsliga situationer, som t.ex. ogrundad uppsägning, diskriminering, löneavdrag och övertalighet och att hjälpa dig fatta de rätta besluten för dig och din familj.

Våra specialistadvokater inom arbetsrätt kan ge dig råd om dina rättigheter, förhandla med skiljenämnder eller din arbetsgivare, hantera förlikningsavtal och, om behovet skulle uppstå, representera dig i Arbetsdomstolen.

Olycka utomlands
Om du oturligt nog har drabbats av skada eller sjukdom när du varit på semester, råkat ut för en trafikolycka utomlands, en olycka på ett kryssningsfartyg, på ett flygplan eller när du har arbetat utomlands, kan våra advokater, som är semesterspecialister, hjälpa dig att göra anspråk på ersättning.

Medicinsk felbehandling
Medicinsk personal såsom tandläkare, läkare och sjuksköterskor arbetar oförtrutet med att hjälpa patienter att få den bästa vården de är berättigade till, men ibland sker misstag. Om du oturligt nog har drabbats av en skada på grund av försumlighet i vården av sjukvårdspersonal, så har vi expertadvokater som hjälper dig att kräva kompensation.

Arbetsplatsskada och -sjukdom
Har du drabbats av en sjukdom till följd av ditt arbete? Till exempel: dermatit, hand–arm-vibrationssyndrom som orsakats till följd av exponering för vibrerande verktyg och utrustning; arbetsplatsorsakad cancer, till exempel om du har exponerats för asbest som orsakar cancer i lungsäcken, cancer i urinblåsan eller näscancer.

Du lider kanske av ett annat sjukdomstillstånd som orsakats av exponering för asbest, som pleuralförtjockning. Du har kanske arbetat på en bullrig arbetsplats och inte fått adekvat skyddsutrustning, vilket har resulterat i att du har drabbats av nedsatt hörsel? NewLaws advokater inom personskador och sjukdomar har hjälpt tusentals personer att göra anspråk på ersättning.

Anspråk vid allvarlig skada
Vi har ett de mest erfarna teamen som arbetar med allvarliga skador i landet. Teamet specialiserar sig på hjärn- och ryggmärgsskador, amputationer och allvarliga ortopediska fall. Våra hälsorådgivare och sociala team arbetar med att stötta våra klienter, vilket innebär att du tas om hand under hela processen med bästa möjliga rehabilitering och bästa möjliga uppgörelse för ditt anspråk.

Brottsoffer
Om du har varit utsatt för ett brott och har ådragit dig en skada, kan du vara berättigad till brottsskade ersättning från Brottsoffermyndigheten, som finansieras av regeringen. Brottsskadeersättningen är till för att till viss del kompensera personer som har skadats fysiskt och/eller psykiskt på grund av en brottslig handling. Vi rekommenderar att du blir representerad av en advokat som säkerställer att du får en tillfredsställande och rättvis kompensation. Vi är medvetna om att brottsoffret ofta kämpar med följderna av ett överfall, och av denna anledning har vi expertadvokater som hjälper till att göra processen lättare för dig.

Trafikbrott
NewLaw-teamet kan ge råd om alla brottsanklagelser som uppkommer vid en trafikolycka, från mindre allvarliga brott som fortkörning, till mycket allvarligare brott som vållande till annans död på grund av vårdslöshet i trafik.

Vi erbjuder representation vid formella förhör, oavsett om de äger rum på polisstationen, i ditt hem eller på våra kontor. Våra expertadvokater håller kontakten med polisen å dina vägnar och kan tillhandahålla råd och försvar i  brottmål. Vi kan ge råd om förmildrande omständigheter, där du erkänner dig skyldig till anklagelserna men vill försöka minska straffet till det minimistraff som är stipulerat i lagen. Detta är särskilt viktigt om du riskerar att få körkortet indraget på grund av typen av brott eller på grund av att du har ådragit dig mer än 11 prickningar av körkortet inom de senaste tre åren.

Skyddsdomstol (Court of Protection)
NewLaw har ett särskilt skyddsdomstolsteam som kan hjälpa till med fullmakter och frågor som rör god man eller förvaltare som utses av domstol. Vi kan hjälpa fullmaktshavare och gode män/förvaltare att bevaka ekonomiska intressen för personer som har förlorat sin mentala förmåga att fatta egna beslut, och vi kan också erbjuda en professionell förvaltartjänst när det är lämpligt. Vi stöttar personer och deras familjer över hela landet i dessa svåra beslut, och vi försöker göra ett komplicerat system så lätt att navigera som möjligt utifrån dina behov.

Varför ska du välja NewLaw Solicitors?

  • 95 % av våra kunder rekommenderar oss till sina vänner och sin familj
  • Vi arbetar i de flesta fall utifrån devisen "Om vi inte vinner, betalar du inget arvode”
  • “National solicitors” med kontor i England, Skottland och Wales
  • Vi undviker advokatjargong när vi ger dig råd, vilket hjälper dig att förstå processen
  • Social- och hälsorådgivning finns tillgänglig för våra klienter och deras familjer 


   


Chris-Marie Niemelae - 0333 321 7506Latest NewLaw News

Official NewLaw Feed

Contact NewLaw

0333 003 1909 Call Me Back
linkedin twitter facebook YouTube